برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 کارگاه آموزشی مدیریت سامانه نشریات (الکترونیکی سازی نشریات علمی) 25 بهمن
1393-11-25 14:00-16:00
آدرس: تهران، انتهای امیر آباد، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و موسسه اننشارات، طبقه چهارم ، سالن شورا 35
0 ریال
دکتر احمد سلطانی نژاد
2 کارگاه آموزشی استانداردسازی و نمایه سازی نشریات علمی در پایگاههای اطلاعات علمی معتبر بین المللی 26 بهمن
1393-11-26 14:00-17:00
آدرس: تهران، انتهای امیر آباد، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و موسسه اننشارات، طبقه چهارم ، سالن شورا 35
1,000,000 ریال
آقای دکتر علی اکبر صبوری رئیس موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
3 کارگاه آموزشی ویرایش الکترونیکی 27 بهمن ماه
1393-11-27 09:00-12:00
دانشگاه تهران، اداره کل خدمات و موسسه انتشارات دانشگاه تهران، انتهای کارگر شمالی، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران 35
800,000 ریال
زهرا جلال زاده مسئول سامانه نشریات علمی دانشگاه تهران
4 کارگاه آموزشی زبان معیار در نشریات علمی (دوره تخصصی ویراستاری نشریات فارسی) 28 بهمن ماه
1393-11-28 13:00-17:00
دانشگاه تهران، اداره کل خدمات و موسسه انتشارات دانشگاه تهران، انتهای کارگر شمالی، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران 35
800,000 ریال
دکتر ابراهیم خدایار رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
5 کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی و معیارهای داوری تخصصی مقالات؛ 29بهمن
1393-11-29 09:00-12:00
دانشگاه تهران، اداره کل خدمات و موسسه انتشارات دانشگاه تهران، انتهای کارگر شمالی، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران 35
800,000 ریال
دکتر جعفر نوری استاد محیط زیست دانشگاه تهران و سردبیر نشریه تخصصی http://gjesm.net Global Journal of Environmental Science and Management
6 کارگاه آموزشی آشنایی با نمایه‌های تخصصی معتبر بین المللی 2 اسفند ماه
1393-12-02 09:00-12:00
آدرس: تهران، انتهای امیر آباد، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و موسسه اننشارات، طبقه چهارم ، سالن شورا 35
900,000 ریال
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی مدیر گروه علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.