برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

25 بهمن 1393
14:00-16:00

آدرس: تهران، انتهای امیر آباد، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و موسسه اننشارات، طبقه چهارم ، سالن شورا
ظرفیت: 35
دکتر احمد سلطانی نژاد

26 بهمن 1393
14:00-17:00

1,000,000

ریال
آدرس: تهران، انتهای امیر آباد، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و موسسه اننشارات، طبقه چهارم ، سالن شورا
ظرفیت: 35
آقای دکتر علی اکبر صبوری رئیس موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

27 بهمن 1393
09:00-12:00

800,000

ریال
دانشگاه تهران، اداره کل خدمات و موسسه انتشارات دانشگاه تهران،
انتهای کارگر شمالی، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران
ظرفیت: 35
زهرا جلال زاده مسئول سامانه نشریات علمی دانشگاه تهران

28 بهمن 1393
13:00-17:00

800,000

ریال
دانشگاه تهران، اداره کل خدمات و موسسه انتشارات دانشگاه تهران،
انتهای کارگر شمالی، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران
ظرفیت: 35
دکتر ابراهیم خدایار رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

29 بهمن 1393
09:00-12:00

800,000

ریال
دانشگاه تهران، اداره کل خدمات و موسسه انتشارات دانشگاه تهران،
انتهای کارگر شمالی، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران
ظرفیت: 35
دکتر جعفر نوری استاد محیط زیست دانشگاه تهران و سردبیر نشریه تخصصی http://gjesm.net Global Journal of Environmental Science and Management

02 اسفند 1393
09:00-12:00

900,000

ریال
آدرس: تهران، انتهای امیر آباد، خیابان 16، پردیس شمالی دانشگاه تهران، اداره کل خدمات پژوهشی و موسسه اننشارات، طبقه چهارم ، سالن شورا
ظرفیت: 35
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی مدیر گروه علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.